Špedicija

Špedicija

Uvod u špediciju

Špedicija obuhvata logističko upravljanje intermodalnog transporta robe preko međunarodnih granica u ime pošiljalaca. Naknade uključuju pregovaranje o cenama transporta, praćenje kontejnera, strateško upravljanje i mnogo više.

Šta je špedicija?

Na globalizovanom tržištu, špedicija obuhvata međunarodno logističko upravljanje, organizaciju i nadzor transportovane robe od dobavljača i/ili proizvođača do ciljnih primalaca robe. To uključuje:

 • Praćenje pošiljaka
 • Popunjavanje carinske dokumentacije
 • Skladištenje
 • Pregovaranje o cenama transporta
 • Planiranje teretnog prostora
 • Konsolidovanje tereta
 • Pružanje kargo osiguranja

Šta rade špediteri?

Špediteri obavljaju sve dužnosti neophodne za intermodalni transport robe preko međunarodnih granica u ime pošiljalaca.

Pošiljaoci često prepuštaju koordinaciju lanca snabdevanja špediterima.

Ukratko, špediteri upravljaju uvozom i izvozom robe, ali zapravo ne pomeraju sami robu.

 

Špediteri su…

Arhitekte transporta

Industriju špedicije predstavlja Međunarodna federacija asocijacija špeditera (FIATA), nevladina organizacija koja opslužuje oko 40.000 špediterskih i logističkih kompanija koje zajedno zapošljavaju 8 do 10 miliona ljudi u 150 zemalja. FIATA dopadljivo (ali i tačno) opisuje svoje članove među špediterskim i logističkim kompanijama kao “arhitekte transporta”.

 

Stručnjaci za carinsko posredovanje

Besprekoran uvoz i izvoz robe preko međunarodnih granica zahteva prefinjeno stručno znanje iz ove industrijske grane. Međunarodni špediteri poseduju neophodnu stručnost za pripremu i obradu carinske dokumentacije. Špediteri obično imaju zadatak da pregledaju sledeće dokumente:

 • Komercijalni računi
 • Izvozne deklaracije pošiljalaca
 • Tovarni listovi
 • Sva ostala dokumentacija koju zahtevaju prevoznici ili zemlje izvoza/ uvoza

Agilni planeri

Međunarodna trgovina gotovo uvek uključuje više od jedne vrsta transporta za transport određene pošiljke iz zemlje porekla do krajnjeg odredišta. To može sadržati kombinaciju druma, železnice, mora i/ili vazduha, a sve unutar jednog lanca snabdevanja. Špediteri rezervišu kargo prostor za otpremu pošiljki kroz svaki segment njegog transporta i koordinišu sve intermodalne zahteve u ime pošiljaoca.

Smireni pregovarači

Špediteri znaju vrednost dobrog prevoznika i naporno rade na negovanju odnosa sa preferiranim parobrodskim linijama na obostranu korist. Sa ili bez zdravih radnih odnosa sa prevoznikom, mudri špediteri će u svom poslovanju i dalje biti otvoreni za ponude raznih prevoznika, kako bi obezbedili konkurentne cene transporta za svoje pošiljke.

 

Špediter                       

Uloge i odgovornosti

 • Zahtevati!
  Obaveštavanje o bilo kakvom kašnjenju u proizvodnji ili putovanju.
 • Istražiti!
  Bilo kakve probleme u vezi sa radom u transportnim lukama.
 • Planirati!
  Za ekstremne vremenske uslove koji bi mogli dovesti do kašnjenja.
 • Pripremiti!
  Pokriće osiguranjem.
 • Obezbediti!
  Skladištenje u zemlji i inostranstvu.
 • Konsolidovati!
  Pošiljke od više dobavljača.
 • Komunicirati!
  Sve promene u zahtevima za isporuku.
 • Osigurati!
  Da oštećena oprema prođe inspekciju na mestu utovara.
 • Izračunati!
  Procenjena vremena isporuke u svakoj fazi intermodalnog transporta.
 • Proveravati!
  Obaveštenja parabrodskih linija o smetnjama.
 • Pratiti!
  Praznike i akcije vlada u zemlji porekla.
 • Deliti!
  Relevantne informacije o opasnim materijalima.

 
Špediterski procesi

PROGRAM OD 12 KORAKA

 1. Kupovina:
  • Pronalazak odgovarajućeg međunarodnog dobavljača
  • Pregovori o transakcijama/ uslovima plaćanja (akreditiv ili drugo) 
  • Kupac i prodavac ugovaraju uslove prodaje
 2. Dodeljivanje i pokretanje porudžbine
  Kupac izdaje dobavljaču nalog za kupovinu
 3. Utvrđivanje i dogovaranje predviđenog datuma završetka
 4. Proizvodnja proizvoda
  dobavljač sastavlja listu za otpremanje
 5. Priprema pošiljke za izvoz
  Dobavljač priprema komercijalnu fakturu i izvoznu dokumentaciju koju zahteva zemlja porekla, što uključuje sledeće:
  • izvozna deklaracija
  • komercijalna faktura
  • sertifikat o osiguranju (COI)
  • dozvole.
 6. Prodavac kontaktira kupca ili špeditera.
 7. Špediter organizuje transport tereta sa jednim ili više prevoznika.
 8. Utovar tereta na plovilo ili avion i početak putovanja do zemlje uvoza.
  Teretni list od transportnog preduzeća.
 9. Carinski posrednik dostavlja svu neophodnu carinsku dokumentaciju
  • komercijalna faktura
  • carinski račun
  • kopija putnog teretnog lista od transportnog preduzeća
  • sertifikat o poreklu robe
  • dozvole.
 10. Carinski posrednik se obaveštava kada pošiljka stigne u svoju odredišnu luku.
 11. Traženje ponuda za konačnu isporuku pošiljke
  • izveštaj o prijemu
  • izveštaj o zalihama
  • izdato plaćanje
  • uneto u glavnu knjigu
  • izvršena provera carinske usklađenosti
 12. Odobravanje pošiljke za uvozne dažbine i plaćanje taksi.