Međunarodna plaćanja

Međunarodna plaćanja

Faktoring – Novi način kratkoročnog finansiranja

Faktoring je usluga koja omogućava naplatu potraživanja pre njihovog dospeća, gde se banke pojavljuju kao kupci potraživanja svojih klijenata, čime im pružaju mogućnost da odmah dođu do novca koji će moći da koriste u poslovanju.

Faktoring se od klasičnog kredita razlikuje po tome što pored finansiranja uključuje i osiguranje plaćanja kao i kompletnu uslugu naplate, kao što su podnošenje zahteva, knjigovodstvo itd. Pored toga, u ovom slučaju, rizik naplate ustupljenih potraživanja se deli između klijenta i banke.

Postupak finansiranja putem faktoringa je veoma jednostavan: faktor ili banka posreduje u otkupu potraživanja od prodavca, a prodavac ili klijent plaća faktoru ili banci određeni iznos avansne uplate po fakturi. Nakon toga klijent više nema obavezu da čeka na plaćanje; u mogućnosti je da odmah raspolaže sredstvima. Banka čeka na plaćanje od kupca, nakon čega klijent plaća ostatak ustupljenih potraživanja korišćena kao garancijski fond za plaćanje potraživanja, kao i sve sa tim povezane kamate i naknade.

Domaći faktoring odgovara finansijskim potrebama kompanija koje imaju stalnu prodaju na domaćem tržištu. Domaći faktoring uključuje finansiranje obrtnog kapitala putem avansnog plaćanja do 80 % vrednosti ustupljenih faktura, procenu kredita, administraciju i naplatu potraživanja.

Postupak je jednostavan:

 • Banka analizira svakog predloženog kupca i odobrava prodavcu ukupni faktoring limit.
 • Prodavac potpisuje ugovor o faktoringu sa bankom i isporučuje robu ili pruža usluge za klijenta i dostavlja potraživanja banci.
 • Banka uplaćuje kupcu ugovorenu avansnu uplatu za unapred ustupljenu fakturu kao i iznos faktura u skladu sa ugovorom.

Po završetku postupka, kupac uplaćuje novac na račun u banci.

Izvozni faktoring – sistem dva faktora putem FCI

 

Export Factoring Two Factors System through FCI

 1. Dobavljač isporučuje robu (usluge) kupcu i izdaje odgovarajuću dokumentaciju.
 2. Dobavljač ustupa potraživanja izvoznom faktoru i dostavlja kopije dokumentacije.
 3. Izvozni faktor nudi dobavljaču usluge administracije, finansiranja i pokrića kreditnog rizika.
 4. Izvozni faktor ustupa potraživanja uvoznom faktoru koji se nalazi u zemlji kupca.
 5. Uvozni faktor nudi izvoznom faktoru uslugu naplate potraživanja i pokrića kreditnog rizika.
 6. Kupac vrši plaćanja direktno izvoznom faktoru.

* Usluga pokrića kreditnog rizika se nudi u slučajevima izvoznog faktoringa bez regresa.

 

Izvozni faktoring – sistem jednog faktora

 

Export Factoring – Single Factor System

 1. Dobavljač isporučuje robu (usluge) kupcu i izdaje odgovarajuću dokumentaciju.
 2. Dobavljač ustupa potraživanja izvoznom faktoru i dostavlja kopije dokumentacije.
 3. Izvozni faktor nudi dobavljaču usluge administracije, finansiranja i pokrića kreditnog rizika.
 4. Kupac vrši plaćanja direktno izvoznom faktoru.

* Usluga pokrića kreditnog rizika se nudi u slučajevima izvoznog faktoringa bez regresa.

 

Izvozni faktoring sa ustupanjem polise osiguranja

 

Export Factoring with Assignment of Insurance Policy

 1. Dobavljač zadržava polisu osiguranja od osiguravajuće kompanije za pokriće kreditnog rizika kupaca.
 2. Dobavljač, osiguravajuća kompanija i izvozni faktor potpisuju trilateralni sporazum o ustupanju prava na naknadu sa dobavljača na izvoznog faktora.
 3. Dobavljač isporučuje robu (usluge) kupcu i izdaje odgovarajuću dokumentaciju.
 4. Dobavljač ustupa potraživanja izvoznom faktoru i dostavlja kopije dokumentacije.
 5. Izvozni faktor nudi dobavljaču usluge administracije, finansiranja i pokrića kreditnog rizika.
 6. Kupac vrši plaćanja direktno izvoznom faktoru.

 

Diskontovanje izvoznih akreditiva

 

Discounting of Export Letters of Credit

 1. Izdavanje/ prosleđivanje avansnih računa;
 2. Ovlašćenje kupca za izdavanje diskontabilnog akreditiva;
 3. Izdavanje akreditiva;
 4. Savetovanje izvoznika u vezi sa akreditivom;
 5. Otprema robe;
 6. Prezentacija dokumenata;
 7. Prosleđivanje otpremnih dokumenata;
 8. Prijem dokumenata i provera odstupanja dokumenata;
 9. Diskontovanje akreditiva;
 10. Plaćanje po dospeću.

 

Diskontovanje izvoznih akreditiva – prednosti

 • Diskontovanje bez regresa korisniku;
 • Sigurnost novčanog toka;
 • Poboljšanje finansijskih brojki (bilans stanja);
 • Eliminacija rizika zemlje/ banke;
 • Povećana konkurentska prednost za kupce zahvaljujući produženom kreditu, što proizvode čini privlačnijim;
 • Značajno smanjenje operativnih troškova;
 • Jednostavnost transakcija i dokumentacije.