Akreditivi

Akreditivi

Uvoznici i izvoznici obično traže od posrednika kao što su banke ili alternativni finansijeri da garantuju za plaćanje i za isporuku robe. Gotovinski avansi ili trgovinski krediti na otvorenom računu se obično koriste nakon što su kupac i prodavac razvili odnos poverenja. Stoga se strukture za finansiranje trgovine koriste da se podrže ovi odnosi.

Akreditiv: Kompletan vodič

Odnosi između kupaca i prodavača pretežno se zasnivaju na poverenju. Bez obzira da li ste kupac, prodavac ili krajnji korisnik proizvoda ili usluge, biti uveren u namere ostalih strana i imati sigurnost da će ispoštovati svoj deo dogovora je presudno kod trgovanje sa inostranstvom. Često je lakše imati odnos sa svojim dobavljačem ako trgujete u zemlji (unutar istog regiona), ali šta ako je Vaš dobavljač manje poznat, ili se možda nalazi u inostranstvu? Iako se oko 80 % globalne trgovine odvija pod uslovima otvorenog računa (kupi sad, plati kasnije), dobavljači često zahtevaju avansno plaćanje celokupne vrednosti. Pristup kreditnim linijama pruža preduzećima ne samo neki vid garancije i bezbrižnosti da će Vaša roba biti zaštićena, već nudi i fleksibilne uslove plaćanja, što može biti postignuto putem akreditiva.

Akreditiv je često korišćeni instrument finansiranja trgovine sa ciljem osiguranja će biti izvršeno plaćanje robe i usluga između kupca i prodavca. Pravila akreditiva izdaje i definiše Međunarodna privredna komora preko njenih Jedinstvenih običaja i praksi za dokumentarne kredite (UCP 600), koje koriste proizvođači i trgovci širom sveta. Obe strane koriste posrednika, tj. banku ili finansijera, koji izdaju akreditiv i zakonski garantuju da će isporučena roba ili pružane usluge biti plaćene.

Kako da koristite akreditiv?

Akreditivi se izdaju i formatiraju prema smernicama Jedinstvenih običaja i praksi za dokumentarne kredite (UCP600) koje izdaje Međunarodna privredna komora (ICC). Korišćenje akreditiva je prilično jednostavno, kako za prodajne tako i za kompanije koje kupuju robu i usluge.

Jedna od ugovornih strana, obično uvoznik, kontaktira banku koja služi kao posrednik i garantuje prodavcu da će roba biti plaćena u skladu sa sporazumom. Sve uključene strane se moraju složiti sa uslovima i potpisati ugovor. Ovo značajno ublažava rizik poslovanja, jer su akreditivi pravno obavezujući dokumenti koje je priznalo 175 zemalja širom sveta.

 

Pažljivo pregledajte dokumente

Iako su smernice i forma bilo kog akreditiva uglavnom isti, sadržaj nije. Presudno je da i kupac i prodavac pažljivo pregledaju dokumente i provere da li u njima ima grešaka koje mogu dovesti do kašnjenja, dodatnih troškova ili odloženih plaćanja. Čak i sitan propust u vezi sa tim može biti prilično skup, pa je preporučljivo da se koristiti nekoliko parova očiju za proveru dokumenata.

Uslovi akreditiva uključuju:

 • Savetodavna banka – prihvata i zatim obaveštava korisnika akreditiva.
 • Potvrđujuća banka – finansijska institucija koja pristaje da ispoštuje i isplati akreditiv korisniku i prima uplatu od savetodavne banke.
 • Neopoziv akreditiv – nepromenljiv akreditiv, osim ako nije dogovoren od svih ugovornih strana.
 • Izdavačka banka/ izdavalac – strana koja izdaje akreditiv.
 • Prezentacija – dostava dokumentacije o akreditivu kao i svih ostalih neophodnih dokumenata koje zahteva korisnik treba da izvrši …
 • Opoziv akreditiv – vrsta akreditiva koju u bilo kojem trenutku može povući, izmeniti ili otkazati strana koja ga je izdala.
 • Stand-by akreditiv – najčešći tip akreditiva, gde je postignut sporazum o plaćanju pod određenim uslovima.

 

Ko treba da koristi akreditiv?

Akreditivi su korisni za svako poslovanje gde se vrši trgovina u velikom obimu, kako domaća tako i prekogranična trgovina. Oni su važni za osiguranje novčanog toka kompanije i ublažavanje rizika neispunjenja zbog neplaćanja krajnjeg kupca.

Pored toga, akreditiv može doneti koristi kompanijama koje strukturiraju svoje poslovanje oko elektronske trgovine ili usluga.

Prilikom odlučivanja da li zatražiti akreditiv ili ne, neka razmatranja mogu uključivati:

 • Odnos povezanih troškova i rizika neplaćanja, kao i koja će strana preuzeti te troškove.
 • Neophodni zakonski uslovi i stručnost.
 • Neophodna dokumentacija (za dokaz o isporuci, slanje robe preko granice, npr. carinska deklaracija i dokumenta za osiguranje).
 • Kreditna sposobnost dobavljača/klijenta.

 

Poslovanje sa inostranstvom

Međunarodni trgovci ili proizvođači veleprodajne robe su primarni korisnici akreditiva. Ove vrste kompanija se moraju osigurati da neće pretrpeti gubitke od prodaje inostranim kupcima sa kojima nisu upoznati.

U nesrećnomom slučaju, kad primalac robe ne želi ili nije u stanju da plati prodavcu, aktivira se akreditiv pod uslovima u sporazumu, a banka će biti u obavezi da pokrije izostalo plaćanje. Nakon što posrednik izvrši uplatu, banka će se baviti sa kupcem u skladu sa domaćim zakonima zemlje u kojoj se nalazi kupac.

 

Online poslovanje

Online poslovanja, poslovanja elektronske trgovine i usluga često koriste akreditive za ugovore sa inostranstvom. Kompanijama koje proizvode softvere ili druge online servise, a koje upošljavaju značajne resurse, važno je razmatranje eksternog finansiranja kako bi oslobodili obrtni kapital.

 

Mala i srednja preduzeća

Mala ili srednja preduzeća (MSP) čine 99% preduzeća u Velikoj Britaniji. U 2018. godini je bilo preko 5,7 miliona aktivnih malih i srednjih preduzeća. Akreditivi mogu pomoći da ublaže neka ograničenja novčanog toka koja nastanu zbog kašnjenja u plaćanjima i dugih uslova plaćanja od krajnjih kupaca. Velike međunarodne kompanije su često odgovorne za kasna plaćanja prema MSP, što male kompanije često može gurnuti u finansijske poteškoće ili ih čak izbaciti iz posla.

 

Koje su prednosti korišćenja akreditiva?

Rizik i poverenje spadaju u ključne izazove kada je u pitanju trgovina, bilo domaća ili međunarodna trgovina. Specifičnost i pravna težina akreditiva su ogromna prednost jer ih prihvata i priznaje 175 zemalja. Oblažuju rizik poslovanja u inostranstvu i omogućavaju transparentnu saradnju između nepoznatih strana.

Konačno, akreditivi povećavaju transparentnost transakcije, jer bi se detaljno definisala sva isporučena roba ili pružane usluge. To pruža kupcu dodatnu pogodnost i uklanja mogućnosti da se opisi poručene robe znatno razlikuju od robe koja pristigne.

Ključne prednosti:

 • Izbegavaju se potencijalni sporovi u inostranstvu.
 • Neki vid garancije prodavcima/ dobavljačima da će biti plaćeni.
 • Fleksibilnost i varijabilnost kroz različite vrste akreditiva.
 • Siguran način plaćanja koji je cenjen u većini ključnih tržišta.
 • Rizik neplaćanja preuzimaju banke, a ne kupci.
 • Često ih zahtevaju nacionalne granice/ agencije za kontrolu razmene.


Alternativa akreditivu

Postoji nekoliko situacija kada preduzeće ili nije u mogućnosti da dobije pristup akreditivu, možda zbog niskog kreditnog rejtinga ili zbog toga što dobavljač ili kupac ne želi koristiti akreditiv za finansiranje transakcije. S obzirom da trgovina na otvorenom računu obuhvata 80 % prekogranične trgovine, preduzeća sa dobrim komercijalnim odnosima često neće koristiti akreditive. Alternative akreditivima se često koriste za finansiranje malih kupovina, možda onih ispod 100.000 $, jer su znatno jeftinije i brže za realizovanje.

 

Revolving računi dobavljača

U slučajevima kada preduzeće ima dobru istoriju trgovanja i svojim prodavcima i dobavljačima plaća na vreme, revolving računi dobavljača se mogu koristiti za produženje uslova plaćanja. Koristešćenjem ovih alata, preduzeće može avansno poručiti zalihe, materijale i usluge na kredit. Nakon poručivanja svih potrebnih materijala, kompanija ih može proslediti krajnjim korisnicima ili klijentima, a dobavljačima platiti pre roka dostpeća kredita.

Ipak, ova vrsta računa može biti problematična, jer prodavac može odbiti isporuku robe i usluga preduzeću koje nije platilo prethodnu porudžbinu. Na kraju, neki prodavci će odbiti da naprave ovaj sporazum, naročito ako je to u inostranstvu, jer sav rizik naplate duga snosi prodavac.

 

Finansiranje porudžbina

U ovom slučaju, treća strana, ili komercijalna banka ili neki drugi subjekat, može finansirati avansna plaćanja ili neizmirene obaveze za bilo koju plaćenu robu i usluge, tako što preuzme rizik da kupoprodajni ugovor neće biti ispunjen. Ova vrsta finansiranja se obično vrši za relativno kratak vremenski period i nije ujednačena kao akreditiv.

Zbog činjenice da sav rizik snosi treća strana, ova vrsta kredita je obično skuplja i nije primenljiva na prodaju uobičajenih dobara. Pročitajte ovde naš vodič za finansiranje porudžbina.

 

Faktoring faktura

Ova alternativa akreditivu podrazumeva da treća strana, obično komercijalna banka, avansno plati prodavcu do 80 % od ukupne cene, i tako preuzme rizik da klijent ili kupac neće platiti celu vrednost fakture nakon što roba stigne. Čim se faktura plati, banka zadržava svoju proviziju, a ostatak sredstava prebacuje na račun prodavca.

Ovaj instrument je veoma koristan za kompanije koje pate od umanjene likvidnosti. S obzirom da banka preuzima veći rizik nego prilikom korišćenja akreditiva, faktoring faktura je znatno skuplji od akreditiva. Trade Finance Global je sastavio opsežniji vodič za faktoring fakture, koji se može pronaći ovde.

 

Različite vrste akreditiva

Postoje različite vrste akreditiva zavisno od vrste poslovanja ili potrebne transakcije. U većini slučajeva, ove sekundarne opcije se koriste za povećanje sigurnosti i olakšavanje, ubrzanje i povećanje transparentnosti transakcije.

S obzirom da postoji određeno vreme i mesto za svaku vrstu akreditiva, kompanije treba da budu svesne da određeni ugovoreni dodaci i klauzule mogu povećati proviziju banke, ili dodati neke opcije koje mogu izazvati probleme jednoj od uključenih strana u budućnosti.

 1. Neopoziv
  Neopozivi akreditiv omogućava kupcu da otkaže ili izmeni akreditiv, pod uslovom da su i druge ugovorne strane saglasne sa tim. Ovo se može koristiti za trgovinu dodatnom robom unutar iste pošiljke, a koja nije bila deo prvobitnog akreditiva, ili za omogućavanje dodatnog vremena izvozniku proizvoda da ispuni svoje obaveze.
   
 2. Potvrđen
  Potvrđeni akreditiv se koristi za dodatno obezbeđivanje prodavca tako što se dodaje veća sigurnost. Ovaj dodatak predviđa da ukoliko izdavačka banka od kupca ne uplati traženi novčani iznos, da banka prodavca garantuje plaćanje.
  Ovaj član se može dodati ako je umanjeno poverenje u kupca ili ako je traženi novac od presudne važnosti za stabilnu finansijsku likvidnost prodavca.
  Većina akreditiva će uključiti ovu klauzulu u sporazumu, naročito u međunarodnoj trgovini između partnera koji nisu zajedno poslovali u prošlosti.
   
 3. Prenosiv
  Prenosni akreditiv se obično koristi kada su u transakciji uključeni posrednici ili kada je u akreditivu uključeno više od dve strane. U ovom slučaju, akreditiv se može preneti na druge subjekte, pod uslovom da je prvobitni korisnik saglasan sa tim.
  Ovu vrstu instrumenta obično koristi banka prodavca, naročito kada je prodavac MSP, kao način da se ublaži rizik od transakcije za banku. To obično smanjuje cenu trgovine u procesu.
   
 4. Akreditiv po viđenju
  Ovaj članak akreditiva predviđa da će biti izvršene sve uplate čim se dobije dokumentacija da je kupac primio robu ili usluge. Ovu uplatu može izvršiti kupac ili izdavačka banka od kupca, što kupcu daje dodatno vreme za izmirenje duga.
  Suprotno od ove vrste akreditiva, postoji stand-by akreditiv koje nema ovu klauzulu. Mora se aktivirati u slučaju da kupac ne može izvršiti uplatu.

 5. Odloženi ili akreditiv sa unapred utvrđenim rokom
  Ova vrsta akreditiva se koristi da se kupcu omogući odloženo plaćanje za određeni vremenski period. Ovo malo ublažava rizik od nenamernog neplaćanja i smanjuje troškove akreditiva. Pored toga, odloženi akreditiv je privlačniji za kupce, što povećava verovatnoću da prihvate kupovinu robe ili usluga.
   
 6. Crvena klauzula
  Akreditiv sa crvenom klauzulom obavezuje izdavačku banku od kupca da izvrši delimičnu uplatu prodavcu pre otpreme proizvoda ili pružanja usluge. Obično se koristi za obezbeđivanje određenog dobavljača i za ubrzavanje procesa otpreme, ali to često značajno poskupljuje akreditiv.

 

Kako akreditiv može doprineti rastu Vašeg poslovanja?

Korišćenje akreditiva može biti od značajne prednosti za Vaše poslovanje, bez obzira da li ste prodavac ili kupac robe i usluga. Akreditiv je pravno obavezujući trgovinski instrument u skoro svim zemljama sveta, čime povećava transparentnost i stvara poverenje u Vaše poslovanje.

Korišćenjem akreditiva možete poslovati sa bilo kojom kompanijom ili preduzećem širom sveta, a da ste u svakom trenutku sigurni da će sva dogovorena roba biti primljena i sva plaćanja izvršena.

Ovaj osigurani pristup globalnom tržištu svakoj kompaniji donosi niže cene i bolje usluge na širem tržištu. To dodatno znači da možete bezbedno ponuditi svoju robu i usluge bilo kom kupcu širom sveta, uz mali rizik da Vaši isporučeni proizvodi ili pružene usluge neće biti plaćene.

 

Koji su nedostaci ovih proizvoda?

Glavni nedostatak korišćenja akreditiva u odnosu na druge metode je relativno visoka cena osiguranja, koja može povećati ukupne troškove poslovanja. Akreditive treba koristiti prvenstveno za velike pošiljke koje mogu uticati na likvidnost i novčani tok kompanije, kao i kod poslovanja sa međunarodnim kupcima i prodavcima.

Pored toga, akreditiv stvara problem prodavcima, jer će plaćanje biti zasnovano na dokumentaciji, a ne na stvarno isporučenoj robi ili pruženim uslugama. Prodavci moraju biti sigurni da je roba tačno onakva kako je navedena u sporazumu, sa svim uključenim detaljima.

Na kraju, nedostatak za kupca je taj što je plaćanje vezano za dokumentaciju, a ne za stvarno isporučena dobra i pružene usluge. Kupci se moraju uveriti da svi primljeni proizvodi tačno odgovaraju specifikacijama i da nemaju nedostatke ili oštećenja pre nego što kreiraju neophodnu dokumentaciju koja dokazuje da su primili robu.